Your browser does not support JavaScript!
分類清單
側邊欄廣告
  • 1
1 . 學院公告
2 . 學院介紹
      2-1 . 現任院長
      2-2 . 院辦公室
      2-3 . 學院組織
3 . 系所介紹
4 . 課程資訊
      4-1 . 跨系所學程
            4-1-1 . 修讀辦法
                  4-1-1-1 . 永續建築與能源科技國際學程(研究所)
                  4-1-1-2 . 臺德國際產業學院先進電池學程(研究所)
                  4-1-1-3 . 臺德國際產業學院先進電池學程(研究所)-學程介紹
            4-1-2 . 各學程負責窗口
            4-1-3 . 學分學程修業及證明申請作業
            4-1-4 . 跨系所學程表單下載區
                  4-1-4-1 . 臺科大學分學程申請表(本校生)
      4-2 . 學碩士五年計畫
            4-2-1 . 機械系 學碩士學位五年辦法
            4-2-2 . 材料系 學碩士學位五年辦法
            4-2-3 . 營建系 學碩士學位五年辦法
            4-2-4 . 化工系 學碩士學位五年辦法
            4-2-5 . 自控所 學碩士學位五年辦法
            4-2-6 . 學碩士五年計畫之公佈欄
                  4-2-6-1 . 106年學碩士五年計畫海報
            4-2-7 . 學碩士五年計畫表單下載區
                  4-2-7-1 . 學碩士五年計畫申請表格
            4-2-8 . 錄取名單專區
                  4-2-8-1 . 106年學碩士五年計畫錄取名單
                  4-2-8-2 . 105年學碩士五年計畫錄取名單
                  4-2-8-3 . 104年學碩士五年計畫錄取名單
                  4-2-8-4 . 103年學碩士五年計畫錄取名單
                  4-2-8-5 . 102年學碩士五年計畫錄取名單
                  4-2-8-6 . 101年學碩士五年計畫錄取名單
                  4-2-8-7 . 100年學碩士五年計畫錄取名單
                  4-2-8-8 . 99年學碩士五年計畫錄取名單
      4-3 . 暑期先修班
            4-3-1 . [公告] 106學年度暑期先修課程暫不開班公告
      4-4 . 初階數學
            4-4-1 . 國立臺灣科技大學初階數學科目修習辦法
            4-4-2 . 初階數學課綱
            4-4-3 . 初階數學題庫答案區
            4-4-4 . 初階數學之公佈欄
            4-4-5 . 初階數學表單下載區
5 . 工程學士班
      5-1 . 表單下載
            5-1-1 . 導生活動費申請表
            5-1-2 . 工程學士班學生主修、輔系、雙主修變更申請書
      5-2 . 課程資訊
6 . 全英學士班
7 . 高階科技研發碩士在職專班(EMRD)
      7-1 . 現任執行長
      7-2 . 招生訊息
      7-3 . 課程介紹
      7-4 . 法規辦法
            7-4-1 . 高階科技研發碩士在職專班(EMRD)修業規定
            7-4-2 . EMRD學位口試辦法與流程
            7-4-3 . EMRD學分費、學雜費暨教師鐘點費標準
      7-5 . 表單下載
8 . 傑出青年
      8-1 . 甄選辦法及公告
      8-2 . 歴屆傑出青年
      8-3 . 會議紀錄
9 . EMRD高階科技研發碩士在職專班粉專
10 . 工程學士班粉專